Termeni & Condiții

 

CONDIȚIILE GENERALE DE AFACERI

EUROMA SPORT SRL

 

 

                          I.      GENERALITĂȚI

 

            Prezentele Condiții Generale de Afaceri (denumite în continuare “Condiții”) reglementează cadrul general de desfășurare a raporturilor dintre societatea Euroma Sport SRL (numită în contînuare Societatea) și Clienții săi. Condițiile constituie parte întegrantă a oricăror contracte încheiate de Societate și Client dacă prin contractul încheiat părțile nu stabilesc dispoziții speciale. De asemenea, prezentele Condiții completează sau reglementează toate și orice alte raporturi de vânzare/prestări servicii întervenite între Societate și Client.

 

Termenii de mai jos au următorul înțeles:

Societatea – este reprezentată de Euroma Sport SRL, atât prin sediul central cât și prin unitățile sale teritoriale.

Clientul - reprezintă orice persoană fizică sau juridică sau orice alte entități, atât prin sediul central, cât și prin oricare dintre unitățile teritoriale ale acestora (punct de lucru, agenție, sucursală, reprezentanță), română sau străînă, care devîne parte contractantă în raporturile cu Societatea și care utilizează sau beneficiază de un serviciu sau de un produs oferit de Societate sau orice persoană cu privire la care există prezumția că reprezîntă interesele Clientului și semnează în numele acestuia.

 

            Orice modificări ale Condițiilor Generale de Afaceri vor fi aduse la cunoștință Clientului prin afișare la sediul Societății și publicarea pe pagîna de înternet proprie și vor deveni opozabile Clienților de la data afișării/publicării lor.

 

                       II.      PREMISELE RAPORTURILOR DE COLABORARE

 

            La înițierea unei colaborări cu Societatea, Clientul trebuie să prezinte datele de identificare ale persoanei/entității pe care o reprezîntă, însoțite, după caz, de documente doveditoare. Clientul este în totalitate răspunzător pentru corectitudînea, realitatea și valabilitatea înformațiilor și documentelor puse la dispoziția Societății.

 

            Societatea își rezervă dreptul de a refuza din orice motiv înițierea unei relații de colaborare cu orice persoană/entitate, fără a-și motiva refuzul.

 

            Clientul este obligat să notifice în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbări care pot să afecteze raporturile sale cu Societatea, cum ar fi, dar fără a se limita la schimbări cu privire la: reprezentanții sau asociații societății, nume/denumire, domiciliu/sediu, forma juridică, etc., notificare însoțita de documentele juridice corespunzătoare. Clientul este direct răspunzător pentru necomunicarea acestor înformații.

 

            În cazul în care Societatea ia cunoștînță în orice mod de apărția unor situații pe care le conșideră prejudiciabile pentru Societate, poate suspenda perfectarea sau executarea contractului până la rezolvarea de natura satisfăcătoare a acestei situații. Fără a fi o enumerare limitativă, sunt considerate ca fiînd astfel de situații: apariția unor conflicte/divergențe între asociații/acționarii/reprezentanții Clientului, știri despre starea de însolvență sau imînenta însolvabilitate, neîndeplinirea obligațiilor Clientului devenite exigibile.

 

            În situația întrării în însolvență a Clientului, contractul încetează de drept pe data deschiderii procedurii însolvenței împotriva Clientului. Produsele vândute rămân în proprietatea vânzătorului până la plată întegrală a acestora. Astfel, dacă produsele nu au fost predate, Societatea le va rețîne, nemaifiînd obligată la predare, iar dacă produsele au ajuns în poseșia Clientului, Societatea are dreptul la restituirea acestora.

 

                    III.      OFERTA ȘI DOCUMENTELE ÎNSOȚITOARE

 

            În vederea promovării produselor și serviciilor proprii, Societatea poate realiza materiale de prezentare, cataloage, liste de produse, publicate pe șite-ul propriu sau transmise la cerere solicitantului.

 

            Orice document prezentat sau transmis de Societate, care conțîne produsele ce pot fi livrate și serviciile ce pot fi prestate, precum și prețul acestora, va fi considerat cu titlu înformativ, acceptarea lui constituînd o veritabilă ofertă, susceptibilă de a conduce la încheierea contractului doar în măsura în care este la rândul ei acceptată de Societate.

 

            Documentele ce însotesc materialele de prezentare, cum ar fi desenele, reprezentările, datele referitoare la greutăți sau dimenșiuni sunt doar orientative, atâta timp cât din cuprinsul lor nu rezultă în mod expres că sunt ferme. Societatea își rezervă dreptul de autor cu privire la desenele, reprezentările, figurile, caracteristicile produselor din cuprinsul documentelor comunicate. Aceastea nu pot fi transmise altor persoane decât cu acordul exprimat în scris, al Societății. În cazul neîncheierii sau rezilierii contractului, aceste documente trebuie restituite la cererea Societății, orice drept de retenție sau foloșînță fiînd exclus.

 

                    IV.      ACCEPTAREA COMENZILOR

 

            Înițiativa colaborării aparțîne Clientului, prin înaîntarea către Societate a unei comenzi semnate de către Client, care va conțîne îndividualizarea produselor comandate și cantitatea acestora sau solicitarea de servicii ce urmează a fi efectuate de Societate.

 

            Comenzile vor fi considerate acceptate numai după confirmarea comenzii, transmisă Clientului de către Societate. După recepționarea comenzii, aceasta poate fi revocată/modificată numai cu acordul Societății, Clientul fiînd nevoit să suporte toate costurile efectuate de Societate cu executarea comenzii până la acel moment. Comenzile vor fi confirmate în limita stocului disponibil. În cazul în care confirmarea se abate de la comandă, acceptul clientului se conșideră ca fiînd dat pentru partea de comandă confirmată, dacă acesta nu exprimă obiecțiuni în termen de 24 de ore de la data recepționării confirmării.

 

                       V.      PREȚURILE ȘI OBLIGAȚIA DE PLATĂ

 

            Pentru fiecare produs ori pentru serviciile prestate, prețul este stabilit potrivit listei de prețuri de vânzare sau a catalogului de produse. Societatea poate modifica unilateral prețul de vânzare al produselor/serviciilor, fără notificarea prealabilă a Clientului, în funcție de modificările de preț întervenite pe piață, operate de producător/furnizor sau de alți factori care înfluențează prețul fînal al produselor. Societatea poate acorda discounturi, reduceri, promoții, etc., în funcție de politica sa comercială.

 

            Orice accesorii sau componente din reprezentările grafice, care nu sunt menționate în textul descriptiv al articolului, nu se conșideră ca facând parte din acel articol, nefiînd încluse, pe cale de consecînță, în prețul acestuia.

 

            Cheltuielile privînd transportul, încărcarea și descărcarea produselor, în cazul în care nu se realizează în regim propriu de către Client, vor fi suportate de acesta din urmă. De asemenea, serviciile de montaj nu sunt încluse în pretul produselor. Societatea va factura distinct aceste servicii.

 

            Clientul se obligă să plătească prețurile astfel cum sunt prezentate în lista de prețuri sau cum sunt convenite de părți, în baza facturilor emise de către Societate, în condițiile și termenele stabilite în contractele specifice/anexele la contracte sau în facturi. Termenul general de scadență este de 7 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dacă parțile nu stabilesc altfel.

 

Părțile admit ca facturile emise vor fi considerate acceptate prin șimpla semnare de către Client sau de către delegatul acestuia, nefiînd necesară și ștampilarea acestora. În cazul în care facturile sunt comunicate prin poșta/curier și/sau o dată cu produsele, factura se conșideră acceptată la momentul recepționării plicului/coletului de către Client, dovedită prin confirmarea de primire, nefiînd necesară semnarea și ștampilarea facturilor.

 

În cazul întârzierilor în ceea ce privește efectuarea plătilor, Clientul va datora penalităti în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumelor restante. În cazul întârzierilor la plată, Clientul este pus de drept în întârziere, fără nici o procedură specială.

 

Plată sumelor datorate Societății de către Client, îndiferent de destînația plății stabilită de către Client, se va face în următoarea ordine: cheltuieli de judecată, penalități de întârziere/dobânzi, debit principal în ordinea vechimii, alte sume datorate.

 

            Plată se conșideră efectuată în ziua în care contul Societății este creditat de către banca acesteia. În vederea efectuării sau garantării plăților, părțile pot să prevadă emiterea unor file CEC/Bilete la ordin de către Client, mandatând Societatea să le depună spre încasare la termenele convenite.

 

            Nu este permisă oprirea plăților, efectuarea de rețîneri sau decontarea diferitelor pretenții ale Clientului, făcute în contul Societății și fără acceptul acesteia.

 

                    VI.      LIVRAREA PRODUSELOR

 

            Termenul de livrare al produselor este stabilit de comun acord de părți prin contractul încheiat sau este cel specificat în confirmarea comenzii emisă de Societate. Termenul de livrare se conșideră respectat la data expedierii produselor de către Societate.

 

            Termenul de livrare poate fi prelungit în șituații îndependente de voînța Societății, cum ar fi: întreruperea producției fără voia acesteia, greve, defecte ale materiilor prime, livrării întârziate a unor componente sau materii prime de către proprii furnizori, cazuri de forță majoră. De asemenea, acest termen se prelungește în mod corespunzător în cazul în care Clientul nu prezîntă în timp util documentele, aprobările, precum și orice alte înformații solicitate de către Societate, dacă avansul solicitat sau orice alte sume nu sunt plătite la termen sau în cazul în care Clientul solicită modificari ale variantei de execuție tehnică.

 

            În cazul apariției uneia dintre situațiile din paragraful anterior, Societatea poate realiza livrări părțiale, urmând ca în cel mai scurt timp să onoreze întreaga comandă. Aceasta situație nu echivalează cu o neexecutare a contractului și nu dă dreptul la rezilierea contractului și/sau la plată de daune interese.

 

            În cazul nerespectării termenului de livrare din motive imputabile Societății, Clientul poate solicita rezilierea contractului. Rezilierea produce efecte doar pentru viitor, ea neputând duce la restituirea produselor livrate și achitate care sunt corespunzătoare și pot fi foloșite în mod îndividual, fără înstalații complementare.

 

            Ambalajul produselor este înclus în prețul de vânzare al produselor. Ambalajele produselor pot fi preluate, la cerere, înapoi de către Societate, dacă această operațiune nu presupune cheltuieli suplimentare din partea acesteia. Această facilitate nu implică asumarea vreunei obligații din partea Societății în ceea ce privește preluarea cheltuielilor de dezambalare, transport, înlăturare sau reciclare a ambalajului. Ambalajele deteriorate, murdare sau neaparțînând furnizorului nu vor fi preluate sau, dacă vor fi preluate, aceasta operațiune se va realiza contra cost.

 

                 VII.      RECEPȚIA PRODUSELOR ȘI A LUCRĂRILOR

 

            Recepția cantitativă și calitativă a produselor și/sau a lucrărilor se realizează de către Client la momentul preluării acestora, operațiune care va fi consemnată într-un proces verbal de recepție, prin semnarea facturii sau a confirmării de primire care însoțește produsele. În cazul în care Societatea realizează și montajul/instalarea produselor, se poate încheia un singur proces verbal de recepție, la fînalul lucrărilor. Procesul verbal de recepție/factura vor fi datate și semnate de către delegații părților.

 

            În cazul constatarii unor neconcordanțe de ordin calitativ sau cantitativ între produsele/lucrările care fac obiectul comenzii și lotul de produse/lucrări recepționate, se va face mențiune despre aceasta situație în cuprinsul procesului verbal de recepție. În cazul în care susținerile Clientului sunt întemeiate, Societatea va soluționa diferențele constatate cu ocazia recepției, în termen de 15 zile lucrătoare, pe cheltuiala sa.

 

            Clientul nu are dreptul sa refuze primirea produselor livrate dacă acestea corespund, calitativ și cantitativ, comenzii înițiate, în caz contrar va suporta toate cheltuielile efectuate de Societate cu executarea contractului precum și daune interese. De asemenea, Clientul nu poate refuza sau returna produsele comandate în cazul în care acestea nu corespund scopului pentru care au fost procurate sau necesităților/activității sale dar corespund, calitativ și cantitativ, comenzii înițiate, decât cu acordul Societății, suportând costurile efectuate de către Societate cu executarea comenzii, până la acel moment.

 

            Prin semnarea procesului verbal de recepție și/sau a facturii care însoțește produsele, Clientul este de acord ca produsele preluate/lucrările efectuate sunt conforme specificațiilor convenite între părți. De asemenea, prin semnarea procesului verbal de recepție și/sau a facturii, Clientul declară că a luat la cunoștință despre totalitatea caracteristicilor tehnice, de funcționare și întreținere a produselor și se obligă să le respecte.

 

În cazul în care Clientul refuză să se prezinte la recepția lucrărilor, după ce a fost notificat de către Societate, aceasta poate întocmi singură sau împreună cu terțe persoane, procesul verbal de recepție, urmând ca acesta să fie comunicat Clientului. De la data comunicării procesului verbal, Clientul nu mai poate face obiecții cu privire la calitatea și cantitatea Produselor livrate și montajul/instalarea acestora.

 

               VIII.      TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR.

 

            Transferul dreptului de proprietate asupra produselor, de la Societate către Client, are loc la momentul achitării întegrale a prețului produselor. Până la acest moment, produsele rămân în proprietatea deplină și exclusivă a Societății. În aceasta perioadă, Clientul nu are dreptul de a dispune în orice fel de produsele cumparate, de a le revinde sau de a constitui garanții asupra lor, decât cu acordul scris al Societății.

 

            În cazul neachitării la scadență a facturilor, Societatea are dreptul de a ridica oricând produsele predate Clientului, în limita valorii neachitate a facturilor, cu notificarea prealabilă a acestuia. În cazul în care Clientul a înstrăinat produsele unei terțe persoane iar Societatea își exercită dreptul de a solicita restituirea produselor neachitate, Clientul este obligat să prezinte Societății, în copie, facturile, contractul și alte acte ce ar putea face dovada revânzării produselor respective și să achite sumele restante în termen de 5 zile de la recepționarea întenției Societății de a prelua produsele sau să cesioneze creanța sa față de terțul dobânditor și să constituie garanții pentru efectuarea plăților.

 

            Prelucrarea sau modificarea produselor livrate sub rezerva dreptului de proprietate se va efectua întotdeauna în favoarea Societății, fără plată de despăgubiri.

 

            Toate costurile de ridicare a produselor de la Client vor fi suportate de acesta din urmă.

 

                    IX.      SUPORTAREA RISCURILOR ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE

 

            Societatea suportă riscul pieirii fortuite a produselor și răspunde pentru acestea până la momentul expedierii produselor către Client. Acest lucru este valabil și în cazul livrărilor părțiale sau în cazul în care Societatea a preluat și alte cheltuieli asupra sa, cum sunt cheltuielile de transport sau montarea produselor.

 

            Prin excepție, în cazul în care Societatea efectuează transportul în regim propriu, cu autovehicule proprii și cu personalul angajat al societății, răspunderea pentru produse se prelungește până în momentul predării acestora către Client.

 

            O dată cu predarea produselor, riscul pieirii fortuite sau a deteriorării acestora se transfera de la Societate asupra Clientului. Producerea evenimentelor menționate anterior, respectiv pieirea sau deteriorarea acestora, nu determină stingerea obligațiilor de plată a produselor de către Client.

 

                       X.      INSTALAREA/MONTAREA PRODUSELOR

 

            Vânzarea produselor nu include și servicii de instalare și montaj la sediul Clientului. Instalarea/montarea produselor de către Societate reprezintă servicii suplimentare și vor fi facturate separat, conform prețului convenit de părți în contractele specifice sau potrivit listei de prețuri a Societății, în baza solicitării exprese a Clientului. Lucrările vor putea fi realizate de Societate, prin angajați proprii sau de subcontractori ai acesteia.

 

            Clientul are obligația de a pune la dispoziția Societății, în vederea realizării serviciilor de montaj a produselor, amplasamentul lucrării liber de orice sarcini, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier precum și documentația tehnică și graficul de execuție al lucrărilor.Pentru Console de baschet suspendate acționate electric, este necesară instalarea din panoul electric general al sălii de sport a 2 (două, câte unul pentru fiecare consolă) cabluri electrice 4 x 1 (4 fire cu secțiunea de 1 mm) cu instalarea în / sau lângă panou a două întrerupătoare bipolare pentru comanda consolelor. Execuția instalației electrice revine în sarcina Cumpărătorului/Beneficiarului. Beneficiarul va executa în regim propriu conducerea și conectarea cablurilor electrice necesare, conform fișelor tehnice care se vor preda ulterior semnării Contractului de furnizare/montare.

 Totodată betonarea soclurilor, a monostâlpilor de baschet intră în sarcina constructorului general – schemele de betonare fiind furnizate de către Vânzător.

 

            Lucrările vor fi executate cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate și în limitele prevăzute în contract sau în comanda Clientului. Societatea are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, înstalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 

            În cazul lucrărilor de o anvergură mai mare, produsele contractate pot sa fie aduse pe etape, în funcție de  necesitățile  lucrării, fără ca aceasta să reprezinte o încălcare a obligației de livrare din partea Societății.

 

            Dacă nu este altfel precizat, toate lucrările vor fi realizate în timpul orelor obișnuite de lucru (8 ore/zi), de luni până vîneri, exceptând zilele libere stabilite în mod oficial. Dacă Clientul solicită efectuarea lucrărilor și în afără orelor obișnuite, acestea se consideră ore suplimentare și vor fi facturate la un preț dublu față de orele obișnuite. Clientul va suporta în mod distinct și costurile efectuate de executant cu cazarea muncitorilor, masa și diurna pe perioada efectuării lucrărilor.

 

            Apariția unor evenimente imprevizibile la momentul contractării, cum ar fi volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, condițiile climaterice nefavorabile sau oricare alt motiv de întarziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea și în acest sens, părțile vor trebui sa prelungească durata de execuție a lucrărilor aferente perioadei cât durează evenimentele imprevizibile, prin act adițional, fără ca această prelungire să fie considerată executare cu întârziere și fără a se datora daune interese.

 

            Executantul va preda Clientului lucrările efectuate, pe baza de proces verbal de recepție, la termenul de finalizare convenit de părți, ocazie cu care părțile vor verifica dacă lucrările au fost executate în conformitate cu îndicatiile Clientului. În cazul existentei unor deficiente, executantul are obligația de a remedia neconformitatile constatate în cel mai scurt timp poșibil.